Gửi email báo lỗi Email nằm trong blacklist của hệ thống

Gửi email báo lỗi Email nằm trong blacklist của hệ thống

130 lượt xem
21/04/2023
Tích hợp Ahachat vào Getfly 4.0

Tích hợp Ahachat vào Getfly 4.0

254 lượt xem
12/09/2022
Cách xóa thông báo trên hệ thống Getfly 3.0

Cách xóa thông báo trên hệ thống Getfly 3.0

855 lượt xem
19/04/2021
Hướng dẫn automation tạo mới đơn hàng cập nhật khách hàng vào 1 chiến dịch trên Getfly 3.0

Hướng dẫn automation tạo mới đơn hàng cập nhật khách hàng vào 1 chiến dịch trên Getfly 3.0

236 lượt xem
14/01/2021
Hướng dẫn upload điểm thưởng cho các khách hàng cũ lên Getfly 3.0

Hướng dẫn upload điểm thưởng cho các khách hàng cũ lên Getfly 3.0

267 lượt xem
16/10/2020
Làm thế nào để thay đổi hàng loạt người phụ trách cơ hội trong chiến dịch về 1 người trên Getfly 3.0

Làm thế nào để thay đổi hàng loạt người phụ trách cơ hội trong chiến dịch về 1 người

219 lượt xem
10/07/2020
Khách hàng đọc mail thì tự động thêm cơ hội vào chiến dịch trên Getfly 3.0

Khách hàng đọc mail thì tự động thêm cơ hội vào chiến dịch

212 lượt xem
07/07/2020
Auto thay đổi trạng thái chiến dịch theo giá trị thanh toán của khách hàng trên Getfly 3.0

Auto thay đổi trạng thái chiến dịch theo giá trị thanh toán của khách hàng

191 lượt xem
27/05/2020
Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng trên Getfly 3.0

Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

182 lượt xem
12/05/2020
Automation cập nhật trạng thái Thất bại trong chiến dịch thì sẽ thay đổi mối quan hệ khách hàng trên Getfly 3.0

Automation cập nhật trạng thái Thất bại trong chiến dịch thì sẽ thay đổi mối quan hệ khách hàng

194 lượt xem
14/04/2020
Cách gửi mail cho 1 trạng thái cơ hội trong chiến dịch trên Getfly 3.0

Cách gửi mail cho 1 trạng thái cơ hội trong chiến dịch

127 lượt xem
20/02/2020
Hướng dẫn thay đổi hàng loạt cơ hội trong chiến dịch sang trạng thái khác trên Getfly 3.0

Hướng dẫn thay đổi hàng loạt cơ hội trong chiến dịch sang trạng thái khác

175 lượt xem
20/02/2020
Cách lọc các cơ hội trùng trong chiến dịch trên Getfly 3.0

Cách lọc các cơ hội trùng trong chiến dịch

162 lượt xem
20/02/2020
Cách thêm nhiều cơ hội vào 1 chiến dịch trên Getfly 3.0

Cách thêm nhiều cơ hội vào 1 chiến dịch

151 lượt xem
20/02/2020
Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch? - Getfly 3.0

Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

115 lượt xem
31/12/2019

Xem nhiều nhất