Cách thêm Template Đơn hàng trên Getfly

Đào tạo mindset

2513 lượt xem

2019-12-30 17:48:11

Để  thêm Template Đơn hàng trên Getfly anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

II. Cách tạo

1: Vào CRM, chọn template, ấn thêm mới ( phải có quyền admin), chọn tab " Đơn hàng mua" hoặc " Đơn hàng bán" 


2: Có 2 cách thêm mới template Đơn hàng

 - Tạo trực tiếp trên Getfly CRM

2.1.Sử dụng thiết lập thông tin sản phẩm

{{products}}.

- Các biến thông tin hiển thị (cột) mặc định được áp dụng với {{products}}:

+ cardinal_number: Số thứ tự

+ code : Mã sản phẩm

+ name : Tên sản phẩm

+ description: Mô tả sản phẩm

+ unit: Đơn vị sản phẩm

+ quantity: Số lượng sản phẩm

+ price : Giá sản phẩm

+ discount: Chiết khấu sản phẩm tính theo phần trăm (%)

+ discount_amount: Chiết khấu sản phẩm (tính theo tiền mặt)

+ total_revenue: Thành tiền

 

VD1: Sử dụng biến {{products}} để hiển thị các cột sau.

2.2.Hiển thị thông tin sản phẩm theo bảng (định dạng HTML) tùy chỉnh cột và thứ tự:

- Sử dụng cú pháp nâng cao: {{products(field_name : [field_title], …)}}

+ field_name: Là một trong các biến thông tin, không bao gồm khoảng trắng.

+ field_title : Tên thay thế muốn hiển thị, nếu không có field_title, hệ thống sử dụng tên cột mặc định của hệ thống

+) Hỗ trợ tất cả ký tự ngoại trừ các ký tự đặc biệt: {{, }}, [, ], (, ).

+) Các ký tự đặc biệt muốn hiển thị, cần thêm ký tự đánh dấu \ vào đằng trước

+) Ký tự \\ được thay thế cho \

+ columns_width: để chỉnh sửa kích thước độ rộng của cột (đơn vị tính theo CSS: px, %), tương ứng với vị trí các field_name khác, ví dụ cú pháp: columns_width: [10%, 200px,…].

* Chú ý:

- Không hỗ trợ sử dụng khoảng trắng, hoặc các ký tự HTML đặc biệt <br>, </p>, &nbsp trong cấu trúc cú pháp products nâng cao

- Hệ thống không thực hiện chuyển đổi thành bảng sản phẩm nếu viết sai cú pháp

 - Có thể trình bày theo 2 cách:

+ Viết tên các cột theo hàng ngang, ngăn cách nhau bởi 1 dấu phẩy và 1 dấu cách như VD2

+ Viết tên các cột theo hàng dọc như VD3

VD2:  Ví dụ hiển thị bảng theo dạng nâng cao

{{products(

name:[Hàng \(hóa\)], code : [Mã \hàng hóa], discount_amount, price : [Giá \\\[tiền\\\]],

)}}

-         Trong đó, tên hiển thị cột có sử dụng một số ký tự đặc biệt

Các thông tin thống kê (Tổng tiền, VAT, tổng tiền thanh toán) luôn hiển thị


VD3: Sử dụng cú pháp sau để hiển thị bảng sản phẩm tùy chỉnh độ rộng từng cột bằng columns_width

{{products(

name:[Hàng hóa],

code : [Mã hàng hóa],

discount_amount,

price : [Giá tiền],

columns_width : [70%, 10%, 10%, 10%]

)}}


- Upload file template có sẵn ( với điều kiện định dạng file là html)II. Cách chon Temlate đã tạo khi in Đơn hàng 

Mở màn hình chi tiết của đơn hàng đã tạo, Click vào thao tác " In" 


Danh sách mẫu Template đã đạo sẽ hiện ra và click chọn để tiến hành inCảm ơn anh/chị đã theo dõi!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)