Hướng dẫn tích hợp form của ladipage đổ dữ liệu về Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn sử dụng

1134 lượt xem

2020-09-03 11:40:49

 

 

I. Mục đích kết nối

Ladipage.vn là 1 nền tảng chuyên về thiết kế Landingpage

Việc tích hợp giữa Ladipage.vn và Getfly  nhằm mục đích đổ thông tin khách hàng đã đăng ký từ form của Ladipage.vn về Getfly

II. Hướng dẫn tích hợp

Để tích hợp form của ladipage đổ dữ liệu về Getfly CRM, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

2.1. Thiết lập tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Anh/chị vào trang ladipage => Landingpage => chọn form cần form cần chỉnh sửa để thiết lập thông tin tên lấy dữ liệu của từng trường trong form đăng ký

Danh sách trường dữ liệu ladipage:

-Thông tin khách hàng:

Tên trường dữ liệuTên lấy dữ liệu trên Ladipage
Tên khách hàngaccount_name / name
Số điện thoại khách hàngphone
Email khách hàngemail
Giới tínhgender (Giá trị: Nam/Nữ)
Địa chỉaddress
Sinh nhậtdate (Định dạng: ngày/tháng/năm)
Nhóm khách hàngaccount_type (Truyền id của nhóm khách hàng trên Getfly)
Người phụ tráchaccount_manager_username (Truyền tên đăng nhập của người phụ trách khách hàng)
Mô tảmessage
Nhóm khách hàngaccount_type
Nguồn khách hàngsource
Trường Customfield

customfield_ ma_thuoc_tinh

(customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghĩa dữ liệu khách hàng trên Getfly)

 -  Thông tin liên hệ:

Tên trường dữ liệuTên lấy dữ liệu trên Ladipage
Tên liên hệcontact_name (Nếu không truyền sẽ lấy tên khách hàng)
Số điện thoại liên hệcontact_phone (Nếu không truyền sẽ lấy số điện thoại khách hàng)
Email liên hệcontact_email (Nếu không truyền sẽ lấy email khách hàng)
Vị trícontact_position

- Lưu ý: trong trường hợp không thay đổi được giá trị các trường mặc định của ladipage thì anh/chị vui lòng tạo trường dữ liệu mới trên optinform

- Custom field: 

+ Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghĩa dữ liệu khách hàng trên Getfly.

Ví dụ: Mã thuộc tính là ma_thuoc_tinh:     Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ ma_thuoc_tinh

2.2. Cấu hình tài khoản liên kết

Vào phần Tích hợp => chọn cấu hình form => thao tác SỬA để cấu hình tài khoản liên kết.

-Tên dữ liệu: Điền tên form

- API URL: domain khách hàng/api/v3/account/ladipage

Ví dụ :https://abc.getflycrm.com/api/v3/account/ladipage

- API content Type: appllcatlon/json

- API request Header: {"X-API-KEY":"API key"}

Ví dụ: {"X-API-KEY":"uLEcMksmt5mmRI0wCyb7gF9HXvEIx8"}

- Api key: Api key lấy trong phần tích hợp của Getfly

2.3. Thêm cơ hội vào chiến dịch

- Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là campaign_id, để dữ liệu mặc định là campaign_id muốn tạo cơ hội 

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

- Lấy giá trị mặc định điền giá trị ID của chiến dịch muốn đẩy dữ liệu về .


 

2.4. Cách đổ thông tin dữ liệu select list từ ladipage về Getfly
Bước 1: Thiết lập dạng dữ liệu select list trên Getfly:
Anh/chị vào cài đặt => định nghĩa dữ liệu => thêm mới trường dữ liệu muốn đổ thông tin về Getfly dạng select list => thêm mới

Bước 2: Anh/chị thêm trường data => chọn Hộp chọn giá trị => Thêm mới

Bước 3: Thiết lập form:

+ Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghĩa dữ liệu khách hàng trên Getfly.
Ví dụ: Mã thuộc tính là dia_diem_to_chuc:
Tên lấy dữ liệu trên Ladipage =customfield_dia_diem_to_chuc
+ Danh sách lấy giá trị trên ladipage = Các trường giá trị select list thiết kế trên Getlfy.

2.5. Cách ghi nhận nguồn khách hàng

- Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là source, để dữ liệu mặc định là nguồn khách hàng mong muốn 

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

- Giá trị mặc định điền tên (dạng text) của nguồn muốn đẩy dữ liệu về 

2.6. Cách ghi nhận nhóm khách hàng

Bước 1: Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là account_type, để dữ liệu mặc định là id nhóm khách hàng mong muốn 

(lưu ý: để ẩn thông tin trường đó trên form)

Bước 2: Điền giá trị mặc định là ID nhóm khách hàng muốn đẩy dữ liệu về 

- Cách lấy ID nhóm khách hàng: Vào cài đặt =>Cấu hình hệ thống =>CRM => Khách hàng => Nhóm khách hàng => lấy ID nhóm khách hàng (hình ảnh)

2.7. Lưu data và cấu hình Form

- Anh/chị lưu ý khi cài đặt Form Ladipage xong, anh/chị thêm thao tác chọn Lưu data --> Chọn cấu hình Form tích hợp cho Form mình đang cài đặt -> Cập nhật theo hướng dẫn sau:

III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI TÍCH HỢP LADIPAGE

- 1 cấu hình Form có thể tạo tối đa 3 tài khoản liên kết=> Có nghĩa 1 Form của LadiVn có thể đổ thông tin về 3 hệ thống Getfly

- Hiện tại LadiVN không giới hạn số lượng cấu hình Form

- Không thể cài đặt để khách hàng đổ về ở nhiều nguồn và nhiều chiến dịch=> Khách hàng đổ về chỉ cài đặt ở 1 nguồn duy nhất và 1 chiến dịch duy nhất

- Có thể cài đặt để khách hàng đổ về ở nhiều nhóm: ở mục cài đặt các nhóm ngăn các nhau bởi dấu phẩy

Trường hợp khách hàng đăng ký lại 

- Khi đăng ký trùng thông tin khách hàng vẫn tạo cơ hội.

- Phần cài đặt định nghĩa dữ liệu cần Bật Kiểm tra trùng dữ liệu email/ sdt.

- Khi Bật Kiểm tra trùng dữ liệu email / sđt:

+ Bật cho phép trùng dữ liệu sdt + email => sinh ra khách hàng mới và cơ hội mới trong chiến dịch

+ Tắt cho phép trùng dữ liệu sdt + email => Tạo cơ hội mới trong chiến dịch

+ Tắt cho phép trùng dữ liệu sdt + BẬT cho phép trùng dữ liệu email => tạo cơ hội mới trong chiến dịch có Thông tin công ty  giống thông tin KH bị trùng sdt

+ BẬT cho phép trùng  dữ liệu sdt + TẮT cho phép trùng dữ liệu email => tạo cơ hội mới trong chiến dịch có Thông tin công ty giống thông tin KH bị trùng email

- KH đăng ký về tạo mới KH sẽ không có thông báo, KH đăng ký về tạo mới cơ hội sẽ có thông báo liên quan đến cơ hội

- Ngoài các trường mặc định, các trường tự thêm không đẩy vào thông tin cơ hội mà chỉ hiển thị trong thông tin khách hàng.

- Chưa ghi nhận được thông tin người giới thiệu 

 

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

4/5 (12 lượt)