Nhắc công nợ tự động bằng Automation trên hệ thống Getfly CRM 4.0

Nhắc công nợ của khách hàng tự động bằng Automation trên hệ thống Getfly CRM 4.0

22 lượt xem
09/05/2024
Tài liệu Getfly CRM với tính năng Marketing

Tài liệu Getfly CRM với tính năng Marketing

84 lượt xem
11/09/2023
KPI Optinform

KPI Optinform

109 lượt xem
06/09/2023
MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

MODULE HRM – QUẢN LÝ NHÂN SỰ GETFLY CRM 4.0

82 lượt xem
06/09/2023
Hướng dẫn sử dụng module bảo mật trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn sử dụng module bảo mật trên Getfly CRM 4.0

150 lượt xem
05/09/2023
4.0 Hướng dẫn cài đặt định nghĩa dữ liệu

4.0 Hướng dẫn cài đặt định nghĩa dữ liệu

147 lượt xem
21/08/2023
4.0 Thiết lập cá nhân: Cài đặt thông báo và lịch sử đăng nhập

4.0 Thiết lập cá nhân: Cài đặt thông báo và lịch sử đăng nhập

113 lượt xem
21/08/2023
4.0 Thiết lập cá nhân: Chỉnh sửa thông tin cá nhân

4.0 Thiết lập cá nhân: Chỉnh sửa thông tin cá nhân

88 lượt xem
21/08/2023
Quản lý/ thêm mới người dùng trên Getfly 4.0

Hướng dẫn cách thiết lập, quản lý và thêm mới người dùng trên Getfly 4.0

124 lượt xem
21/08/2023
[Getfly 4.0] Hướng dẫn tính năng tin nhắn trong phần trao đổi

Hướng dẫn tính năng tin nhắn trong phần trao đổi

80 lượt xem
21/08/2023
Quản lý phòng ban trên Getfly 4.0

Quản lý phòng ban trên Getfly 4.0

102 lượt xem
21/08/2023
[Getfly 6.0] - Thêm nhãn dán ở màn hình Social OA

[Getfly 6.0] - Thêm nhãn dán ở màn hình Social OA

125 lượt xem
14/08/2023
Tính năng Phiếu yêu cầu - HRM

Tính năng Phiếu yêu cầu - HRM

22 lượt xem
24/07/2023
Hướng dẫn reset log tổng đài trên hệ thống khách hàng 4.0

Hướng dẫn reset log tổng đài trên hệ thống khách hàng 4.0

142 lượt xem
29/06/2023
Giải thích các mục cài đặt trong cài đặt C3S

Giải thích các mục cài đặt trong cài đặt C3S

64 lượt xem
21/04/2023

Xem nhiều nhất