[Getfly 4.0] Tổng quan KPI Thống kê Affiliate

[Getfly 4.0] Tổng quan KPI Thống kê Affiliate

211 lượt xem
06/09/2023
Trong báo cáo KPI tháng của NV, làm cách nào có thể xem được nội dung tương tác trao đổi của NV trong tháng đó

Trong báo cáo KPI tháng của NV, làm cách nào có thể xem được nội dung tương tác trao đổi của NV trong tháng đó

5 lượt xem
30/12/2017
[3.0] Module Thống kê Affilate hoạt động như thế nào?

3.0] Module Thống kê Affilate hoạt động như thế nào?

6 lượt xem
30/12/2017

Xem nhiều nhất