Hướng dẫn tích hợp Google drive trên Getfly 6.0

Hướng dẫn tích hợp Google drive trên Getfly 6.0

17 lượt xem
22/11/2023
Cách tạo và xóa Nhóm khách hàng trên Getfly CRM 4.0

Cách tạo và xóa Nhóm khách hàng trên Getfly CRM 4.0

264 lượt xem
17/03/2023
[Getfly 4.0] Module bảo mật - Bảo mật dữ liệu nhạy cảm

[Getfly 4.0] Module bảo mật - Bảo mật dữ liệu nhạy cảm

350 lượt xem
26/09/2022
Admin mặc định và nhóm quyền mặc định trên hệ thống Getfly 4.0

Admin mặc định và nhóm quyền mặc định trên hệ thống Getfly 4.0

12 lượt xem
26/08/2022
Cách thêm trường mã vùng điện thoại và chọn mã vùng điện thoại mặc định trên Getfly 4.0

Cách thêm trường mã vùng điện thoại và chọn mã vùng điện thoại mặc định trên Getfly 4.0

251 lượt xem
31/03/2022
Cách phân quyền và chia máy lẻ cho nhân viên khi cài đặt xong tổng đài trên Getfly 4.0

Cách phân quyền và chia máy lẻ cho nhân viên khi cài đặt xong tổng đài trên Getfly 4.0

418 lượt xem
06/05/2020
Bảng phân quyền Getfly CRM 4.0

Bảng phân quyền Getfly CRM 4.0

609 lượt xem
07/04/2020
Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

803 lượt xem
30/03/2020
Cài đặt nhận thông báo qua mail khi có công việc

Cài đặt thông báo nhận mail khi có công việc

571 lượt xem
29/03/2020
Chữ ký trong thông tin cá nhân dùng để làm gì?

Chữ ký trong thông tin cá nhân dùng để làm gì?

734 lượt xem
29/03/2020
Cách đổi mật khẩu tài khoản cá nhân

Cách đổi mật khẩu tài khoản cá nhân

1162 lượt xem
29/03/2020
Cách xóa phòng ban trên hệ thống

Cách xóa phòng ban trên hệ thống

518 lượt xem
29/03/2020
Cách thay đổi Logo đơn hàng, báo giá, hợp đồng trên Getfly?

Cách thay đổi Logo đơn hàng, báo giá, hợp đồng trên Getfly?

773 lượt xem
29/03/2020

Xem nhiều nhất