Các trạng thái vận đơn của Viettel Post khi kết nối với hệ thống Getfly

Bán hàng

4834 lượt xem

2020-05-14 10:46:20

Các trạng thái vận đơn của Viettel Post khi kết nối với hệ thống Getfly:

1. Tiếp nhận đơn hàng từ đối tác

2. ViettelPost yêu cầu hủy đơn hàng

3. Đơn hàng chờ xử lý

4. Giao cho bưu cục

5. Giao cho Bưu tá đi nhận

6. Buu Tá đã nhận hàng

7. Đối tác yêu cầu lấy lại hàng

8. Đối tác yêu cầu hủy qua API

9.  Nhận từ bưu tá - Bưu cục gốc

10. Hủy nhập phiếu gửi

11. Sửa phiếu gủi

12. Đóng bảng kê đi

13. Ðóng túi gói

14. Đóng Chuyến thư

15. Đóng tuyến xe

16. Nhận bảng kê đến

17. Nhận Túi gói

18. Nhận chuyến thư

19. Nhận chuyến xe

20. Giao bưu tá đi phát

21. Thành công - Phát thành công

22. Chuyển hoàn bưu cục gốc

23. Hủy - Theo yêu cầu khách hàng

24. Thành công - Chuyển trả người gửi

25. Tồn - Thông báo chuyển hoàn bưu cục gốc

26. Tồn - Khách hàng nghỉ, không có nhà

27. Tồn - Khách hàng đến bưu cục nhận

28. Phát tiếp

29. Chuyển tiếp bưu cục khác

30. Hủy phân công phát

31. Bưu cục phát duyệt hoàn

32. Đơn Vị Yêu Cầu Phát Tiếp

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

1/5 (5 lượt)