Xem nhiều nhất

 
Thêm Trường Thông Tin Trong Đơn Hàng

Để thêm mới 1 trường thông tin đơn hàng  trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ ...

Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

Để thêm mới 1 trường thông tin khách hàng trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ ...