Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

886 lượt xem

2020-03-29 17:11:11

Để thêm mới 1 trường thông tin khách hàng trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:


Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.


Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ liệu.


Bước 3 : Chọn mục khách hàng.


Bước 4 : Thêm mới.Bước 5 : Điền tên thuộc tính.


Bước 6 : Chọn bắt buộc hay không.


Bước 7 :Kiểm tra trùng dữ liệu.


Bước 8 :Cho phép trùng dữ liệu.


Bước 9 : Định dạng dữ liệu.

Text (điền thông tin như bình thường),

Select list (chọn thông tin từ các đáp án tự thêm sẵn)

Date Time (thông tin lưu dưới dạng ngày tháng) 


Bước 10: Bấm " Thêm mới " để lưu lại .

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

4/5 (1 lượt)