Xem nhiều nhất

 
Tạo optinform cần các trường thông tin trắc nghiệm là các câu hỏi lựa chọn

Để tạo thêm các trường thông tin trắc nghiệm là các câu hỏi/ lựa chọn, anh/chị có thể tạo thêm trường dữ liệu mới ở:ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU -> KHÁCH ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

394 lượt xem

25/06/2019