Getfly - Cập nhật tính năng mới và sửa lỗi giao diện 4.0 & 3.0 ngày 02/06/2021

Hướng dẫn sử dụng

32 lượt xem

02/06/2021

Nội dung dự kiến cập nhật ngày 02/06/2021 


Sửa lỗi:


A. Hệ thống cũ:


- Không ghi nhận log thay đổi thời gian công việc.

- Thống kê sai công nợ.


B. Hệ thống mới:


- Thống kê sai công nợ.

- Nhập trả hàng ghi nhận sai giá sản phẩm


Tính năng mới:


A. Các thay đổi trên cả 2 hệ thống:


- Điều chỉnh: Hành động thêm mới cơ hội vào chiến dịch không làm thay đổi liên hệ lần cuối.

- Không cho phép xóa sản phẩm trong đơn hàng đã xuất kho hết.

- Điều chỉnh công thức tính lợi nhuận đối với sản phẩm là sản phẩm dịch vụ:


Công thức: Lợi nhuận = (giá bán - giá nhập)x số lượng - chiết khấu sản phẩm trong chi tiết đơn hàng.

Trường hợp không có giá nhập: Lợi nhuận = (số lượng x giá bán) - chiết khấu.

B. Hệ thống mới:


1. Automation:

- Bổ sung thêm hệ quả người phụ trách cơ hội ( chỉ áp dụng với hành động thêm mới cơ hội & cập nhật trạng thái cơ hội)

- Chú ý: 

  •  Cơ hội được thêm mới có chọn người phụ trách, nếu thỏa mãn đkiện auto thì vẫn set theo người phụ trách đã cài trong auto
  •  Nếu thêm mới cơ hội vào chiến dịch thỏa mãn hành động nhưng người phụ trách setup trong auto không là người liên quan trong chiến dịch >> Vẫn cập nhật người phụ trách như trong auto thiết lập, và trong chiến dịch thì người phụ trách đó vẫn sẽ không tự động thêm vào danh sách người liên quan
  •  Đối với những chiến dịch cài đặt phân chia cơ hội, nếu cơ hội được thêm mới vào thỏa mãn auto thì vẫn phân chia cơ hội theo auto 
  • Trường hợp khách hàng cập nhật cơ hội đến trạng thái cuối cùng trong chiến dịch => Hệ quả không chạy vì trạng thái cuối cùng của chiến dịch tương đương với cơ hội thành công, mà hệ quả không chạy với trạng thái cơ hội thành công

2. Bổ sung kết nối với Giao hàng tiết kiệm: Bổ sung thông tin tỉnh, thành phố.


3. Thiết lập KPI:

- Thiết lập màu sắc cho các khoảng KPI.

(Note: thao tác => cài đặt -> cấu hình hệ thống -> thiết lập mầu sắc chỉ tiêu kpi )

- Hiển thị KPI tương đối theo ngày.


Công thức tính KPI tương đối theo ngày:

+ Số ngày trong kỳ = A;

+ Số ngày từ đầu kỳ đến hiện tại B:

Nếu B <= A thì B = B Ngược lại B = A;

Hệ số nhân C = B / A;

+ Kpi thực tế: KPI_R

+ Kpi target: KPI_T

+Tốt theo chiều hướng tăng + chặn:

Result = KPI_R / (KPI_T x C) x 100%

Nếu Result > 100 % thì Result = 100%

+Tốt theo chiều hướng tăng + k chặn

Result = KPI_R / KPI_T x C x 100%

+Tốt theo chiều hướng giảm + không chặn

Result = KPI_T / (KPI_R / C) x 100%

+Tốt theo chiều hướng giảm + chặn

Result = KPI_T * C/KPI_R x 100%

Nếu Result > 100 % thì Result = 100%


- Hiển thị màu sắc theo cài đặt trong chi tiết KPI.


4. App:
(Dự kiến 04/06 cập nhật)


- Bổ sung tính năng KPI trên App:

- Danh sách KPI.

- Thêm & sửa KPI.

- Chi tiết phiếu KPI.

- Chi tiết phiếu KPI của 1 nhân viên

5 / 5 ( 2 votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan