Hướng dẫn tích hợp form Ladipage

Tích hợp hệ thống

351 lượt xem

15/08/2020

Chào anh/chị Thân mến.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị tích hợp optiform ladipage đổ thông tin khách hàng về Getfly.

Danh sách trường dữ liệu ladipage:

-Thông tin khách hàng.

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Tên khách hàng

account_name / name

Số điện thoại khách hàng

phone

Email khách hàng

email

Giới tính

gender (Giá trị: Nam/Nữ)

Địa chỉ

billing_address_street

Sinh nhật

date (Định dạng: ngày/tháng/năm)

Nhóm khách hàng

account_type (Truyền id của nhóm khách hàng trên Getfly)

Người phụ trách

account_manager_username (Truyền tên đăng nhập của người phụ trách khách hàng)

Mô tả

message


 -  Thông tin liên hệ:

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Tên liên hệ

contact_name (Nếu không truyền sẽ lấy tên khách hàng)

Số điện thoại liên hệ

contact_phone (Nếu không truyền sẽ lấy số điện thoại khách hàng)

Email liên hệ

contact_email (Nếu không truyền sẽ lấy email khách hàng)

Vị trí

contact_position


-        -  Thông tin giới thiệu:

Tên trường dữ liệu

Tên lấy dữ liệu trên Ladipage

Mã giới thiệu

ref_code

-          Custom field:

+ Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ + Mã thuộc tính của custom field trong định nghía dữ liệu khách hàng trên Getfly.

Ví dụ:

Mã thuộc tính là ma_thuoc_tinh:

ð  Tên lấy dữ liệu trên Ladipage = customfield_ ma_thuoc_tinh

     

-           Bước 1Thiết lập tên lấy dữ liệu trên Ladipage

+ Những trường mặc định của Ladipage không thể thay đổi tên lấy dữ liệu

Bước 2: vào phần Tích hợp>chọn cấu hình form> cấu hình tài khoản liên kết.

-Tên dữ liệu: Điền tên form

-API URL: domain khách hàng/api/v3/account/ladipage

Ví dụ :abc.getflycrm.com/api/v3/account/ladipage

-API content Type: appllcatlon/json

-API request Header: {"X-API-KEY":"API key"}

Ví dụ: {"X-API-KEY":"uLEcMksmt5mmRI0wCyb7gF9HXvEIx8"}

-          Api key: Api key lấy trong phần tích hợp của Getfly****Ngoài ra còn bổ sung thêm 2 phần

- Thêm cơ hội vào chiến dịch:

+Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là campaign_id, để dữ liệu mặc định là campaign_id muốn tạo cơ hội và để ẩn

+ campaign_id lấy qua url khi vào xem 1 chiến dịch

- Ghi nhận nguồn khách hàng:

+ Tạo thêm trường có tên lấy dữ liệu là source, để dữ liệu mặc định là nguồn khách hàng mong muốn và để ẩn

Chú anh/chị thành công!

1 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan