Tạo Landing Page Như thế nào

Đào tạo mindset

915 lượt xem

30/12/2017

Để tạo 1 landing page anh chị vào Marketing --> Landing page --> Thêm mới


Sau đó kéo thể 1 landing mẫu mà a chị thấy phù hợp rồi chỉnh sửa chúng cho thật hấp dẫn. 


Tiếp tục đánh chữ " optin form" để sổ ra danh sách các optin form đã tạo. Cũng kéo thả optin form phù hợp và để tại vị trí mà anh chị mong muốn. Tiếp tục chọn "cài đặt" --> nhập tên tiêu đề --> Lưu.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan