Khách hàng giới thiệu khách hàng trên GetFLy ghi nhận ra sao?

Khách hàng

434 lượt xem

07/07/2018

Các cách ghi nhận người giới thiệu khách hàng:

CÁCH 1:
Khi thao tác thêm tay từng khách hàng


CÁCH 2:
Khi upload khách hàng từ file excel => nhập vào cột người giới thiệu MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT của người giới thiệu KH / nhân viên đã có trên hệ thống


Nếu là Khách hàng giới thiệu khách hàng -> vào chi tiết của KH lấy MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Nếu là Nhân viên giới thiệu khách hàng -> vào phần quản lý người dùng lấy MÃ TIẾP THỊ LIÊN KẾT


CÁCH 3: 

Ghi nhận người giới thiệu qua Optinform


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan