Hướng dẫn kết nối với Zoom trên Getfly 4.0

Tích hợp hệ thống

22 lượt xem

2022-03-23 10:20:26

 

 

 Khi tạo công việc có loại công việc là Meeting Online Zoom tự động tạo meeting
theo thông tin công việc và cập nhật vào nội dung.
I.Build App

1 - Truy cập https://marketplace.zoom.us/ và đăng nhập tài khoản Zoom

2 - Chọn Develop ⇒ Build App


3 - Click create tại ô JWT


4 - Nhập các thông tin ở tab Information5 - Tab App credentials

Tại đây sẽ lấy được apy key và api secret, sử dụng để tích hợp vào CRM
6 - Lấy Secret token


7 - Thiết lập webhook tại tab Feature

 

 • Phần Endpoint có cấu trúc: https://{{domain}}/webhook/zoom (domain là domain CRM)
 • Click validate sau khi đã tích hợp trên CRM (Bên dưới)

 • Click + 1 events added để thêm hành động gọi webhook   
 • Chọn Participant/Host joined meeting để gọi webhook khi Chủ phòng hoặc khách tham gia phòng họp
 • https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/zoom-api/events
   

  II.Tích hợp trên CRM

  1 - Lấy thông tin api key và api secret ở phần I để tích hợp  2 - Tích hợp thành công, khi tạo công việc với loại công việc là Meeting Online Zoom, hệ thống sẽ tự động tạo 1 phòng họp Zoom dự theo tên, thời gian bắt đầu và kết thúc của công việc. Sau đó hiển thị thông tin phòng họp trong chi tiết công việc.

 • Phần Nhận Lead, khi tick chọn sẽ tạo khách hàng từ webhook đổ về (Người có quyền thay đổi công việc sẽ có thể tick hoặc bỏ tick). Trường hợp thông tin từ webhook đổ về không có email thì sẽ không tạo khách hàng.
  Nguồn KH sẽ hiển thị là : MEETING_ZOOM_81848346564_Test webhook trong đó 81848346564 là id của phòng zoom Test webhook là tên của phòng họp

 • Khi nhận Lead có thể chọn chiến dịch để đổ về cơ hôi (Những chiến dịch người dùng nhìn thấy).
 • Các auto thêm mới khách hàng + cơ hội vẫn chạy bình thường.

Để có thể nhận được email của khách khi khách tham gia phòng họp thì tài khoản phải là Business, Education hoặc Enterprise.

3 - Bổ sung biến trong automation để có thể gửi cho khách hàng

Lưu ý khi sử dụng automation trong trường hợp này:

- tạo công việc có loại cv là meeting zoom online -> thì mới tạo phòng zoom

- Tích chọn Nhận lead -> khách hàng vào phòng zoom -> thì mới tạo KH đổ về hệ thống

- trường hợp auto gửi mail cho khách hàng sẽ áp dụng cho trường hợp gửi cho người nhận việc, KH liên quan(kh đã tồn tại trên hệ thống) người tham gia, nhân viên trong cty,.. còn đối với khách sinh ra khi tích chọn lead đổ về khi tạo phòng zoom không áp dụng, do khi tạo công việc chưa có khách sinh ra 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)