Muốn cấp trên của mình xem công việc thì làm thế nào?

Quản lý dự án - Công việc

347 lượt xem

15/02/2019

Khi anh/chị tạo công việc, mặc định trong mục người tham gia sẽ tự động hiển thị tên của cấp trên có quyền cao nhất và cấp trên trực tiếp của người tạo việc.

Như vậy cấp trên có thể theo dõi được công việc mà nhân viên dưới quyền tạo.

Trường hợp anh/chị không muốn cấp trên theo dõi công việc của mình, anh/chị có thế tích bỏ chọn user cấp trên khỏi danh mục "Người liên quan".
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan