Người xem khách hàng thì có thể sửa được thông tin khách hàng không

Đào tạo mindset

369 lượt xem

07/07/2018

Nếu bạn được thêm tay vào làm người xem của KH thì sẽ chỉ xem được thông tin của KH và comment trao đổi chứ không thể sửa hay xóa được


Nếu bạn có quyền xem tất cả KH và quyền sửa thì sẽ sửa được khách hàng

Nếu bạn có quyền xem Kh của phòng ban trực thuộc và sửa thì sẽ sửa được thông tin KH

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan