Hướng dẫn sử dụng giao diện Upload khách hàng phiên bản 4.0

Hướng dẫn sử dụng

265 lượt xem

15/10/2020

1. Chọn tập tin- Cho phép upload khách hàng theo file mẫu trên hệ thống hoặc file upload riêng của khách hàng. Chỉ được phép upload 1 file cho mỗi lần upload.

- Click Tải danh sách khách hàng mẫu để tải xuống file mẫu trên hệ thống.

2. Xem trước dữ liệu


-  Bao gồm 3 cột: 

Cột tên trường trong file: Hiển thị tất cả tên cột ở trong file upload

Xem trước thông tin: Hiển thị dữ liệu của 3 hàng đầu tiên trong file tương ứng với từng cột trong file. Nếu không có dữ liệu của cột thì sẽ không hiển thị.

Thuộc tính trên Getfly: Khi tải file upload lên, hệ thống có thể gợi ý thuộc tính tương ứng với tên cột trong file (nếu có). Cho phép chọn sang thuộc tính khác ở trên hệ thống.

- Danh sách thuộc tính là các trường được cài đặt trên hệ thống trong Định nghĩa dữ liệu khách hàng.

- Có thể thêm nhanh thuộc tính bằng cách Click chọn thuộc tính bất kỳ >> Click Tạo mới thuộc tính: Sẽ hiển thị popup Thêm mới thuộc tính.

- Thuộc tính được thêm mới thành công là trường custom field hiển thị trong Định nghĩa dữ liệu khách hàng.


- Click Không nhập cột thì hệ thống sẽ bỏ qua và không lấy dữ liệu của trường này.


- Nếu chưa chọn đầy đủ thuộc tính cho các trường trong file thì sẽ không được phép chuyển sang bước tiếp theo.

- Có thể click Không nhập dữ liệu trong các cột chưa chọn thuộc tính để chuyển sang bước tiếp theo. Hệ thống sẽ bỏ qua và không lấy dữ liệu của các cột đó.

3. Kiểm tra dữ liệu


- Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong file upload so với dữ liệu trên hệ thống và hiển thị kết quả là Số khách hàng hợp lệ/ không hợp lệ.

- Trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì có thông báo lỗi và cho phép tải file báo lỗi về và tô đỏ dữ liệu không hợp lệ ở trong file. 

VD: Nhập cột tương ứng với thuộc tính Người phụ trách trên hệ thống không phải tên đăng nhập của người dùng thì sẽ bị báo lỗi giống như trong ảnh.


- Click Cài đặt nâng cao sẽ hiển thị các cài đặt giống như ảnh dưới:


4. Kết quả

Hiển thị kết quả tải lên và được thống kê tương ứng vào:

+ Số khách hàng được thêm mới

+ Số khách hàng được cập nhật

+ Số khách hàng bị bỏ qua
4.3 / 5 ( 6 votes )
Thông tin tác giả

Lê Ngọc Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan