3.0 Đơn hàng đơn hàng đã xuất kho hết, làm sao để hủy được ?

Getfly 3.0

424 lượt xem

2018-08-20 11:20:51

Đơn hàng đã xuất kho hết thì sẽ không " Hủy" được, sẽ không có thao tác " Hủy" trong đơn hàng nữa. Để có thể hủy  những đơn hàng này, trước tiên phải thao tác " Trả Hàng" ,  sau khi phiếu xuất kho sinh ra từ thao tác " Trả Hàng" được Duyệt thì trong đơn hàng sẽ có  thêm thao tác " Hủy " để xóa đơn hàng.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)