Tôi muốn tạo thêm một trường thông tin khách hàng nhưng có nhiều thuộc tính để chọn trong trường đó thì phải làm thế nào?

Đào tạo mindset

344 lượt xem

02/02/2018

Để tạo thêm một trường thông tin mới anh chị vào Cài đặt --> Định nghĩa dữ liệu --> Thêm mới --> Nhập tên thuộc tính mới --> Dạng dữ liệu chọn "Select List" --> Thêm các thuộc tính tại trường để chọn của trường thông tin mới tạo ra.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan