Thiết lập các báo cáo tài chính

Tài chính - Kế toán

1414 lượt xem

2021-01-18 15:50:36

Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo trên Getfly đang lấy theo mẫu của tổng cục thuế.

Với bảng báo này Getfly có hỗ trợ anh/ chị có thể tự tùy biến các chỉ tiêu trong báo cáo và tự tùy biến công thức tính theo đặc thù kinh doanh của Doanh nghiệp

Để truy cập vào báo cáo tài chính anh/ chị chọn  tab Báo cáo tài chính

1.      Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.
1.      Báo cáo tài chính B01A và B01B

Bảng báo cáo tài chính Getfly hỗ trợ anh/ chị có thể tùy biến về chỉ tiêu thống kê.


Để thay đổi thông tin các tiêu chí anh/ chị click vào 


(1)  Mô tả loại công thức tính.

(2)  Mô tả công thức tính.

(3)  Chỉnh sửa tiêu chí, mã số thuyết minh, lựa chọn loại công thức tính, chỉnh sửa công thức tính.

Để tải xuống bảng báo cáo tài chính anh/ chị chọn  để lưu trữ.

1.      Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được sử dụng để xem xét sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong từng kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quan tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phản ánh chi tiết các hoạt động kinh doanh chính trong một thời kỳ hoạt động. Căn cứ vào việc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh ta có thể biết được khả năng sinh lãi và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Báo cáo kết quả kinh doanh chúng tôi cũng sẽ giúp anh/ chị có thể tùy bến các chỉ tiêu và công thức tính các chỉ tiêu.

Để thay đổi các chỉ tiêu và công thức tính anh/ chị chọn (1)    Mô tả loại công thức tính.

(2)    Mô tả công thức tính cho chỉ tiêu.

(3)    Chỉnh sửa các tiêu chí và chọn loại công thức tính, đặt công thức tính.

VIDEO HƯỚNG DẪN


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)