Khi kết nối Google Form bị báo lỗi không thể mở tệp chạy mã code

Đào tạo mindset

706 lượt xem

14/01/2019

Khi anh/chị kết nối Google Form đến bước cuối khi mở "Trình sửa quản lý tập lệnh" ở Sheet để dán đoạn code kết nối từ Getfly cung cấp thì bị báo lỗi như hình


Lỗi này là do anh/chị đang đăng nhập nhiều tài khoản Gmail trên trình duyệt nên khi mở phần này nó đang ghi nhận đăng nhập của tài khoản Gmail khác không phải tài khoản tạo Sheet và Form. Vậy nên anh/chị chỉ cần đăng xuất các tài khoản không liên quan rồi thao tác lại là được.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan
Kết nối Google Froms Kết nối Google Froms

<h4><strong>Khi kết nối với Google Forms, khách hàng đăng ký qua google form sẽ đổ trực tiếp về GetFly CRM, và có thể chạy theo các automation đã thiết lập.</strong></h4><h4><strong><br></strong><br><strong>1. Tạo Project:</strong></h4><p class="MsoNormal"><strong><o:p></o:p></strong></p> <h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><strong>-</strong><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> </span><!--[endif]-->Truy cập <a href="https://console.developers.google.com/apis/dashboard" style="">https://console.developers.google.com/apis/dashboard</a> và tạo 1 project.</h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/1.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/2,.png" alt=""><br><strong><br></strong><strong>2: Tiến hành cấu hình project.<br></strong>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Mở Project vừa tạo.</h4> <p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/36.png" alt=""><br></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; </strong></span><!--[endif]--><strong>Chọn ENABLE APIS AND SERVICES</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/4,.png" alt=""><br></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span><!--[endif]--><strong>Enable Google Sheet Api<o:p></o:p></strong></h4><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/5.png" alt=""><br></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/6.png" alt=""><br></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Quay lại Dashboard -&gt; Chọn Credentials<o:p></o:p><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/7.png" alt=""></p><br><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; </strong></span><!--[endif]--><strong>Chọn Tab “OAuth consent screen”</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/8.png" alt=""><br></p><br><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><strong>Điền thông tin vào các trường trong hình, sau đó save lại:</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/9.png" alt=""><br></p><br><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong></span><!--[endif]--><strong>Tạo 1 Client để lấy thông tin xác thực</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/10,.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/11,.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/12,.png" alt=""><br><strong><br></strong></h4><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><strong>3. Tạo Form và Spreadsheet</strong><br>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Tạo Form</h4><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/50.png" alt=""><br></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"></h4><h3>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; </strong></span><!--[endif]--><strong>Tạo 1 spreadsheet để nhận dữ liệu đổ về<br></strong><strong><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/51.png" alt=""><br></strong><strong><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/52.png" alt=""><br></strong><strong><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/53.png" alt=""></strong><strong><br></strong><strong>4: Cấu hình trên Getfly CRM:<br></strong>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Truy cập vào setting -&gt; Tích hợp-&gt; GetFly API KEY để tạo mã API lấy thông tin Khách hàng đổ về Getfly</h3><p><img src="https://i.imgur.com/VryFOsW.png" alt=""><br></p><br><img src="https://i.imgur.com/Z0zqw7A.png"><br><br><h3>&nbsp;Chọn Google Sheet</h3><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p> <p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/54.png" alt=""><br></p><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/55.png" alt=""><br></p><br><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span><!--[endif]--><strong>Mở Client vừa tạo để lấy thông tin cấu hình:</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/56.png" alt=""><br></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/57.png" alt=""><br></p><p><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/58.png" alt=""><br></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong></span><!--[endif]--><strong>Chọn tài khoản gmail vừa tạo client</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/59.png" alt=""><br></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/60.png" alt=""><br></p><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/62.png" alt=""></p><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/61.png" alt=""><br></p><br><h4 style="margin-left:18.0pt">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]-->Copy chuỗi màu đỏ trong url của trình duyệt:</h4><h4 style="margin-left:18.0pt"><o:p></o:p>https://www.google.com/?code=<span style="color:red">4/cwAel-_WbAtSsSFCXCJbuuyvNFFu6PCXNZI69rZ8arZU12F12hyES4rq_q2MGZc3tkOsS0-K-_-CYLd5rnkWgt0</span>&amp;scope=https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonly</h4><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><o:p></o:p></p> <h4 style="margin-left:18.0pt"><o:p style="">&nbsp;-</o:p><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;">Paste chuỗi vừa copy vào ô “Mã kết nối” -&gt; Click “Lấy access token”</span></h4><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/63.png" alt=""><span style="text-indent: -18pt;"><br></span></p><h4 style="margin-left:18.0pt"><span style="text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt;"><strong>Trong url Spreadheet vừa tạo Copy chuỗi trong hình</strong></span></h4><h4 style="margin-left:18.0pt"><span style="text-indent: -18pt;"><br></span><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/64.png" alt=""><br><strong>https://docs.google.com/spreadsheets/d/<span style="color:red">1UK_hP5c8lp8HxGyMPVfHQTbM6Un8_Wj8CwY53APwJLA</span>/edit#gid=23350747</strong></h4><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><o:p></o:p></p><h4 style="margin-left:18.0pt"><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><strong>- Paste chuỗi vừa copy vào ô Spreadsheet Id -&gt; Click “Lấy danh sách sheet” sau đó chọn Sheet</strong></span></h4><h4><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></span></h4><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/65.png" alt=""><br></span><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"></span><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span><!--[endif]--><strong>Chọn các trường dữ liệu tương ứng sau đó click “Tạo code google sheet”</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/66.png" alt=""><br></p><br><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; &nbsp;</span><!--[endif]--><strong>Copy đoạn code mới tạo</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/67.png" alt=""><br><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp; &nbsp;</span><!--[endif]--><strong>Mở tab spreadsheet vừa tạo -&gt; chọn “Công cụ” -&gt; Trình chỉnh sửa tập lệnh</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/69.png" alt=""><br><br><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong></span><!--[endif]--><strong>Paste đoạn code vừa copy vào phần viết code sau đó lưu lại</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><br><p><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/70.png" alt=""><br></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"></h4><h4>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></span></h4><h4><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Chọn “Chạy” -&gt; “Chạy hàm” -&gt; “Initialize”</strong></h4><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/71.png" alt=""><br><br><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/72.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/73.png" alt=""><br><br><br><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/74.png" alt=""><br><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/75.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/76.png" alt=""><br><p><strong><br></strong></p><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><br></h4><h4 style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><strong>&nbsp; &nbsp;5: Test&nbsp;</strong></h4><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><o:p></o:p></p><h4 style="margin-left:18.0pt"><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/77.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/78.png" alt=""><br><img src="https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/79.png" alt=""><br></h4><p><strong>NOTE:&nbsp;</strong></p><p><strong>1- Trường hợp sau khi kết nối xong, sau đó Anh/ Chị vào Form Google thay đổi thông tin form ( thêm bớt các trường thông tin đăng ký của form ấy) thì phải tiến hành kết nối lại và việc kết nối lại&nbsp; sẽ bắt đầu&nbsp; từ bước lấy access token.</strong></p><p><strong>2- Một Google Sheet sẽ chỉ được lấy thông tin từ 1 Google Form. Trường hợp anh/chị có nhiều form cùng đổ về 1 sheet thì kết nối sẽ không thành công, mình cần tách riêng mỗi sheet sẽ chỉ lấy thông tin từ 1 form đổ về.</strong></p><p><strong>3- Nếu anh/chị có nhiều Google Form cần kết nối thì mình sẽ thao tác tích hợp nhiều lần lên hệ thống Getfly.</strong></p><p><strong>4- Các thông tin trên Google Sheet sẽ không được chỉnh sửa, điền thêm thông tin ngoài, sẽ chỉ được lấy thông tin từ khách hàng đăng ký qua Google Form đổ về.</strong></p><br><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><o:p></o:p></p>

Tại sao kết nối Google Form thành công nhưng vẫn không thấy thông tin khách hàng đổ về Getfly? Tại sao kết nối Google Form thành công nhưng vẫn không thấy thông tin khách hàng đổ về Getfly?

<p>Nếu anh/chị đã thao tác thành công các bước kết nối Google Form với Getfly nhưng khi test thì không thấy thông tin khách hàng đổ về. Anh/chị kiểm tra thông tin sau giúp em:</p><p>Vào Cài đặt -&gt; Tích hợp -&gt; GetFly API KEY: kiểm tra xem đã có mã API chưa -&gt; Nếu chưa có anh/chị ấn Tạo mới giúp em -&gt; Làm lại từ thao tác Lấy mã access token ở phần tích hợp Google Sheet</p><p><img src="https://i.imgur.com/VomcJ9x.png" alt=""><br></p><p>Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!</p>

Khi kết nối Googlge Sheet bị báo lỗi 404? Khi kết nối Googlge Sheet bị báo lỗi 404?

<p>Khi anh/chị kết nối với Google Forms khi lấy mã kết nối bị hiển thị lỗi như hình</p><p style="text-align: center;"><img src="https://i.imgur.com/J57eGEG.jpg" alt=""><br></p><p style="text-align: left;">thì anh/chị thao tác như sau giúp em:</p><p style="text-align: left;">- Vào lại mục <strong>Credentials</strong> -&gt;&nbsp;“<strong>OAuth consent screen</strong>” -&gt;&nbsp;&nbsp;<strong>Authorized redirect URls </strong>&nbsp;điền link:&nbsp;https://www.google.com sau đó lưu lại và thao tác lấy lại mã kết nối như bình thường anh/chị nhé!</p><p style="text-align: left;"><img src="https://i.imgur.com/hqeXGPl.png" alt=""><br></p><p style="text-align: left;">Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!</p>