Tôi không có quyền download khách hàng

Do hệ thống không cho phép Download khách hàng.

Bạn chỉ có thể download khách hàng khi:

1. Phân quyền Download khách hàng

2. Ra màn hình khách hàng (F2) Click vào nút download (Chú ý: Nút chỉ hiện thị sau khi được phân quyền - ấn Refresh hoặc F5 để tải lại)

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan