Thêm khen thưởng-Nhân sự- HRM

HRM

698 lượt xem

2018-11-28 09:57:26

KHEN THƯỞNG

Là nơi quản lý khen thưởng của công ty.

THAO TÁC

 

Để vào thang bảng lương : vào HRM à KHEN THƯỞNG

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/khen_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_1.png

Dưới đây là giao diện của khen thưởng.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/khen_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_2.png

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả khen thưởng trong giao diện này.

THÊM KHEN THƯỞNG

Bước 1: Click THÊM để thêm khen thưởng

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/khen_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_3.png

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/khen_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_4.png


Nhập các thông tin liên quan vào các trường tương ứng à cập nhật khen thưởng.

Bước 3: Bên dưới là màn hình danh sách khen thưởng khi đã tạo thành công.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_5.png

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)