Cách phân quyền xem hợp đồng cho nhân viên

Bán hàng

200 lượt xem

25/12/2019

Cách phân quyền cho nhân viên xem được hợp đồng bán:

B1: Click vào tên mình, chọn cài đặt, chọn phân quyền ( phải có quyền admin)

B2: Chọn nhóm người dùng hoặc danh sách người dùng, tìm quyền "đơn hàng bán"

B3: Tích chọn quyền đơn hàng bán cho người dùng

   - Truy cập : có thể xem được các hợp đồng bán do mình tạo ra

  - Thêm : được quyền tạo hợp đồng

  - Sửa : được sửa hợp đồng

  - Xóa : được xóa hợp đồng

  - Duyệt : được duyệt hợp đồng

  - Xem tất cả : được quyền xem toàn bộ hợp đồng có trên hệ thống.

B4: Sau khi tích chọn quyền ấn F5 ( Lưu ý không bấm lưu, lưu chỉ áp dụng khi thêm nhóm người dùng hoặc thay đổi nhóm người dùng)Cám ơn anh chị đã quan tâm!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan