Trường "Giá Trị" Trong Khách Hàng Là Gì?


Trường giá trị ở phần khách hàng là giá trị thực tế khách hàng đã trả cho mình.

Chi tiết :

- khách hàng đã có đơn hàng và đã thanh toán đơn hàng, hệ thống sẽ tự link phần giá trị đó vào phần giá trị khách hàng.

- khách hàng đã có đơn hàng nhưng chưa thanh toán thì phần giá trị khách hàng vẫn như mặc định ban đầu là bằng 0.

Lưu ý : phần giá trị khách hàng này sẽ không tự nhập hay upload được, nó chỉ link với phần thanh toán đơn hàng của khách hàng.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận