Tôi muốn thêm trường quận, huyện trong đơn hàng.


Cách thêm trường quận, huyện để lọc trong đơn hàng:

- Vào cài đặt, chọn định nghĩa dữ liệu ( quyền admin)

- Chọn tab đơn hàng, thêm trường quận, huyện ( phần này có thể chọn dạng text sẽ phải nhập bằng tay các tên quận, huyện khi lên đơn hàng, hoặc chọn dạng selec list - thêm các tên trường sẵn, khi lên đơn hàng chỉ cần tích chọn) rồi cập nhật

- Khi lên đơn hàng, click vào phần xem thêm để nhập tên quận, huyện.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận