Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong khách hàng

Để thêm trường dữ liệu trong khách hàng ta sẽ cần làm những bước sau.


Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.

Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ liệu.

Bước 3 : Chọn mục khách hàng.

Bước 4 : Thêm mới.

Bước 5 : Điền tên thuộc tính.

Bước 6 : Chọn bắt buộc hay không.

Bước 7 :Kiểm tra trùng dữ liệu.

Bước 8 :Cho phép trùng dữ liệu.

Bước 9 : Định dạng dữ liệu.

Bước 10: Bấm lưu để lưu lại .

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan