Tôi muốn khi tạo mới đơn hàng thì tự động note lại thông tin đơn hàng vào 1 trường trong khách hàng?


Anh, chị muốn khi tạo mới đơn hàng thì hệ thống tự động note lại các thông tin (Mã đơn hàng, Ngày thực hiện đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Các sản phẩm trong đơn hàng) vào 1 trường thông tin tại Khách hàng thì anh, chị có thể setup auto như sau:

- Điều kiện:

Theo hành động -> Tạo mới đơn hàng -> Loại đơn hàng -> equal -> Đơn hàng bán

- Hệ quả:

Chọn Cập nhật thông tin khách hàng -> Thêm thiết lập -> Thuộc tính: chọn trường thông tin khách hàng cần note lại -> Giá trị: Điền biến giá trị anh, chị cần lưu lại.

Tên các biến của đơn hàng, anh/chị có thể tham khảo tại Góc trái dưới phần hành động:

- {{order_id}} : ID của đơn hàng trên GETFLY

- {{order_code}} : Mã đơn hàng

- {{order_date}} : Ngày thực hiện đơn hàng

- {{order_detail}} : Chi tiết đơn hàng

- {{order_products}} : Các sản phẩm trong đơn hàng

- ...


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận