Tôi không đăng nhập được trên app mobile khi tôi đã điền đầy đủ thông tin đăng nhập


Để đăng nhập trên GetFly App, bạn phải nhập đầy đủ 3 tham số:

1. Đường dẫn hệ thống của mình ví dụ: https://crm.getflycrm.com

   (Đặc biệt chú ý phải nhập đủ https:// hầu hết không đăng nhập được do không nhập tham số này

2. Tên đăng nhập:

   (Chú ý, có nhiều công ty tạo tên đăng nhập là Tên tiếng việt, có dấu, có dấu cách -> Hãy đặt  tên đăng nhập theo chuẩn: TiengVietKhongDauKhongDauCach)

3. Mật khẩu

 (Chú ý có bị bật chế độ gõ tiếng việt hay không)

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận