Tôi có thể tích hợp được bao nhiêu tổng đài lên hệ thống Getfly?

Tổng đài - Call Center

329 lượt xem

27/12/2018

Hiện tại trên hệ thống Getfly, anh/chị chỉ có thể tích hợp được với 1 bên tổng đài duy nhất lên hệ thống. Nếu anh/chị muốn đổi sang dịch vụ của bên tổng đài khác, anh/chị có thể gửi lại thông tin kết nối của bên tổng đài mới và báo Getfly để được hỗ trợ tích hợp!


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan
Danh sách đối tác tổng đài đã kết nối Danh sách đối tác tổng đài đã kết nối

<p><google-sheets-html-origin style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"></google-sheets-html-origin></p><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" style="table-layout: fixed; font-size: 10pt; font-family: Arial; width: 0px; border-collapse: collapse; border: none;"><colgroup><col width="69"><col width="199"><col width="376"></colgroup><tbody><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1}" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">1</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Vfone&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">Vfone</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://vfone.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://vfone.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://vfone.vn" target="_blank">https://vfone.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:2}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">2</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;MiPBX:&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">MiPBX:</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://mipbx.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://mipbx.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://mipbx.vn" target="_blank">https://mipbx.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:3}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">3</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Mộc Media&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">Mộc Media</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://moccare.com&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://moccare.com" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://moccare.com" target="_blank">https://moccare.com</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:4}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">4</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;CLOUDFONE:&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">CLOUDFONE:</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://cloudfone.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://cloudfone.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://cloudfone.vn" target="_blank">https://cloudfone.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:5}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">5</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;CCALL&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">CCALL</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://ccall.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://ccall.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://ccall.vn" target="_blank">https://ccall.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:6}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">6</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;CloudPBX:&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">CloudPBX:</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://www.cloudpbx.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://www.cloudpbx.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://www.cloudpbx.vn" target="_blank">https://www.cloudpbx.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:7}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">7</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;CMC&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">CMC</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://cmctelecom.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://cmctelecom.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://cmctelecom.vn" target="_blank">https://cmctelecom.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:8}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">8</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Voip24h:&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">Voip24h:</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://voip24h.vn&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://voip24h.vn" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://voip24h.vn" target="_blank">https://voip24h.vn</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">9</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VHT&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">VHT</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://vht.com.vn/&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://vht.com.vn/" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://vht.com.vn/" target="_blank">https://vht.com.vn/</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:10}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">10</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;OMICall&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">OMICall</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://omicall.com&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://omicall.com" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://omicall.com" target="_blank">https://omicall.com</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">11</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;CGV Telecom&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">CGV Telecom</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://cgvtelecom.vn/&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://cgvtelecom.vn/" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://cgvtelecom.vn/" target="_blank">https://cgvtelecom.vn/</a></td></tr><tr style="height: 37px;"><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:112}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57); text-align: right;">12</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Fast call&quot;}" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; color: rgb(57, 57, 57);">Fast call</td><td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://fastcall.vn/&quot;}" data-sheets-hyperlink="https://fastcall.vn/" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Roboto; font-weight: normal; text-decoration: underline; color: rgb(57, 57, 57);"><a class="in-cell-link" href="https://fastcall.vn/" target="_blank">https://fastcall.vn/</a></td></tr></tbody></table>

Trên Getfly tích hợp được bao nhiêu email MKT? Trên Getfly tích hợp được bao nhiêu email MKT?

<p>Chào anh chị</p><p>Trên Getfly hiện tại đang hỗ trợ anh chị tích hợp email để gửi email số lượng lớn cho Khách hàng. Tuy nhiên hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ tích hợp 1 tài khoản email để gửi, chưa tích hợp được nhiều tài khoản email đồng thời.&nbsp;</p><p><img src="https://i.imgur.com/HhY10TN.png" alt=""><br></p><p>Cảm ơn anh chị đã quan tâm!</p>

GetFly tích hợp được bao nhiêu Brandname SMS GetFly tích hợp được bao nhiêu Brandname SMS

Chào anh chị<p>Hiện tại Getfly có thể tích hợp được với số lượng sms brandname không giới hạn với điều kiện các brandname này cùng một tài khoản đăng ký.&nbsp;</p><p>Cảm ơn anh chị đã quan tâm!</p>