Tính số tương tác trong chi tiết khách hàng là như thế nào?


Trong chi tiết khách hàng cũng như trên danh sách khách hàng có số liệu đặc biệt: Số tương tác

Số tương tác  = Số comment trong Chi tiết khách hàng + Số email đã được khách hàng đọc + Số SMS đã gửi + Số cuộc gọi được khách hàng nghe + Số công việc liên quan đến khách hàng.


Tác dụng: 

- Khi xem trên danh sách khách hàng đánh giá được khách hàng có tiềm năng hay không

- Đánh giá được chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức để tương tác với khách hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận