Thu chi qua quỹ


PHIẾU THU – PHIẾU CHI 

Phiếu thu – Phiếu chi giúp cho việc quản lý thu – chi tiền vào các quỹ. 

1.1 PHIẾU THU: Để tạo phiếu thu GetFly hỗ trợ 3 cách: 

Cách 1: Qua đơn hàng bán. F Nhấp vào bán hàng (F4) -> Lên đơn hàng -> Bạn nhấp chuột vào thanh toán.


 => Hệ thống chuyển sang màn hình tiếp theo: >> Bạn điền các thông tin liên quan đến sản phẩm như: quỹ, ngày, nguồn (đơn hàng bán), đơn hàng, số tiền... => Kéo xuống dưới nhấn HOÀN THÀNH

Cách 2: Tạo phiếu thu trực tiếp 

=> Vào module tài chính – kế toán chọn phiếu thu 


=>  Tạo phiếu thu: điền đầy đủ các thông tin. =>  Kéo xuống dưới nhấn HOÀN THÀNH

Cách 3: Tạo phiếu thu trực tiếp trên quỹ 

=>  Vào quỹ cần lập phiếu thu -> tạo phiếu thu. 


=>  Nhấn HOÀN THÀNH

Sau khi bạn tạo phiếu Thu, Người quản lý quỹ sẽ nhận được thông báo, Người quản lý quỹ duyệt. Sau đó Thủ quỹ duyệt thu thì số tiền trong quỹ mới tăng lên tương ứng với số tiền trên phiếu Thu. 

1.2. PHIẾU CHI

Cách 1: Qua đơn nhập hàng. 


=> Tạo đơn hàng mua -> Thanh toán 


=> Nhấn Tạo phiếu thanh toán -> Điền đầy đủ các thông tin. 

=>  Kéo xuống dưới nhấn HOÀN THÀNH

Cách 2: Tạo phiếu chi trực tiếp 

=> Vào modul tài chính – kế toán chọn phiếu chi. 

=> Tạo phiếu chi: điền đầy đủ các thông tin.


 =>  Kéo xuống dưới nhấn HOÀN THÀNH

Cách 3: Tạo phiếu chi trực tiếp trên quỹ 

=> Vào quỹ cần lập phiếu chi -> tạo phiếu chi


 =>  Nhấn HOÀN THÀNH

Cách 4: Yêu cầu chi phí 


=> Tạo phiếu yêu cầu chi phí: điền đầy đủ các thông tin.

=> Kéo xuống dưới nhấn HOÀN THÀNH

*Chú ý: Khi tạo phiếu thu – phiếu chi thì đều phải qua 2 lần duyệt: quản lý quỹ, thủ quỹ. Sau khi bạn tạo phiếu Chi, Người quản lý quỹ sẽ nhận được thông báo, Người quản lý quỹ duyệt. Sau đó Thủ quỹ duyệt chi thì số tiền trong quỹ mới giảm tương ứng với số tiền trên phiếu Thu.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận