Thêm Trường dữ liệu trong Optin From

Marketing - Opt-In Form Landing Page

554 lượt xem

28/06/2018

Bạn muốn thêm trường trong  Optin From trước tiên bạn vào Cài đặt> định nghĩa dữ liệu> thêm trường mà bạn muốn.

Sau đó bạn vào  Optin From -> Chỉnh sửa -> tích chọn trường thông tin bạn muốn .


Lưu ý:

- Để thêm được trường thông tin khách hàng ở định nghĩa dữ liệu, tài khoản thao tác cần có quyền Admin

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan