Thêm sự cố - HRM


SỰ CỐ

THAO TÁC

Để vào sự cố : truy cập HRM à SỰ CỐ.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BB%B1_c%E1%BB%911.png

Dưới đây là giao diện của sự cố        .

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_2.png

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả sự cố trong giao diện này.

THÊM SỰ CỐ

Bước 1: Click THÊM để thêm sự cố.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_3.png


Bước 2: Thêm loại sự cố và mô tả.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_4.png

Bước 3: thêm trạng thái và mô tả sự cố

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_5.png

Bước 4: Thêm nhân viên liên quan 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91_6.png


Bước 5: Bên dưới là màn hình danh sách sự cố khi thêm thành công.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1_6.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận