Tại sao tôi ko xem được đơn hàng của nhân viên dưới quyền?


Người có quyền cao nhất trong phòng + có quyền duyệt mới xem được danh sách đơn hàng nhân viên của nhân viên => Kiểm tra lại quyền của trưởng phòng đã được tích vào quyền duyệt đơn hàng hay chưa?

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận