Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm


Ở KPI phòng ban, khi anh/chị  xem doanh số của đơn hàng bán và doanh số của sản phẩm bán trong kỳ bị chênh lệch không bằng nhau:


- Doanh thu ở đơn hàng bán là: 5.400.000

- Doanh thu ở sản phẩm bán trong kỳ là: 6.000.000

=> Con số bị chênh lệch là 600.000

Anh/chị vui lòng kiểm tra lại ở chi tiết đơn hàng bán đó, có phần chiết khấu đơn hàng là 600.000


- Đơn hàng bạn: doanh thu bao gồm chiếu khấu đơn hàng

- Sản phẩm bán trong kỳ: doanh thu không bao gồm chiết khấu của đơn hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận