Tại sao doanh số phần đã thu trong kỳ lại nhiều hơn tất cả?


Tại sao tôi chọn tab đã thu trong kỳ ở màn hình bán hàng theo tháng này doanh số lại nhiều hơn so với trạng thái tất cả của đơn hàng


=> Trả lời: do phần đã thu trong kỳ bao gồm tất cả các đơn hàng từ trước tới giờ được thanh toán trong tháng này nên vì vậy doanh số có thể sẽ cao hơn so với doanh số tất cả đơn hàng trong tháng này.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận