Sửa chữ " Đăng Ký" trong Optin Form

Marketing - Opt-In Form Landing Page

458 lượt xem

10/01/2018

Để sửa chữ "Đăng Ký" trong Optin Form thì khi tạo optin form. Ở bước số 2, cho phép tùy biến Thay đổi text nút đăng  ký. Tại đó bạn nhập tên text nút đăng ký bạn muốn thay đổi vào nhé

 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan