[SMS] - Hướng dẫn tích hợp SMS VMG


Các thông tin cần thiết để tích hợp VMG

Chú ý: Cần khai báo IP với VMG

- Brandname 

- Tài khoản của VMG

- Mật khẩu của VMG

- Đường dẫn kết nối: http://brandsms.vn:8018/VMGAPI.asmx/BulkSendSms?msisdn=[dest_addr]&alias=[source_addr]&message=[message]&sendTime=&authenticateUser=[username]&authenticatePass=[password]


Truy cập GMS -> Chi tiết domain -> SMS để cấu hình. 

Chọn nhà cung cấp VMG và điền các thông tin cần thiết.Sau khi kết nối thì nhập số điện thoại để kiểm tra xem đã kết nối thành công hay chưa.

Các thông tin liên hệ hỗ trợ

Skype: buituanvu18190

Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận