Sao tôi lọc được những khách hàng tôi tạo ngày hôm qua ?


Sao tôi lọc được những khách hàng tôi tạo ngày hôm qua ?
1. Anh chị vào màn hình Khách hàng F2 click vào mũi tên trỏ xuống cạnh chữ tìm kiếm

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/t%C3%ACm_kh%C3%A1ch_h%C3%A0ng_1.png

2. Anh chị kéo màn hình điều kiện tìm kiêm, tìm trường " Người tạo" và " Thời gian tạo khách hàng "

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/t%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm_2.png

3. Anh /chị chọn tên  người tọa là tên tài khoản của anh chị, thời gian tạo là ngày hôm qua, sau đấy nhấn " Tìm kiếm"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/t%C3%ACm_ki%E1%BA%BFm_3.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận