Nếu khách hàng do sale A phụ trách đăng ký vào chiến dịch, sale B đăng ký cơ hội đó thì nó có chuyển người phụ trách khách hàng không?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

359 lượt xem

03/01/2018

Khi đã có người phụ trách khách hàng thì sẽ không tự chuyển  người phụ trách, hệ thống sẽ có thông báo: "Khách hàng này đã có người phụ trách"

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan