Tại sao tôi tích phân quyền và lưu lại lại bị mất?

Khi phần quyền chỉ cần tích vào quyền và F5 lại, không lưu. Vì chức năng lưu ở đây chỉ nhằm lưu phần nhóm quyền được tạo mới.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan