Có cách nào ghi nhận lại những đơn hàng gắn với 1 người liên hệ của 1 công ty hay không?

Đào tạo mindset

332 lượt xem

29/03/2018

Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ ghi nhận đơn hàng cho người lien hệ mà ghi nhận doanh thu đó cho khách hàng. Cách giải quyết trường hợp này anh chị có thể thêm mới một trường dữ liệu mới tạo thêm trường trong đơn hàng có thể đạt tên là "người liên hẹ thực hiện đơn hàng" là được
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan