Có thể phân người phụ trách lần lượt trả lời khách hàng trên facebook page được hay không?

Social CRM

522 lượt xem

2018-01-24 10:20:33

Hiện tại tính năng facebook page trên hệ thống chưa hỗ trợ việc phân lần lượt từng người dùng có thể nhận lần lượt  tin nhắn của khách hàng --> chưa làm được
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)