Hướng dẫn tích hợp Kiot Việt trên Getfly 6.0

G-version

51 lượt xem

2024-05-15 10:18:23

 

I. MỤC ĐÍCH KẾT NỐI

KiotViet là 1 phần mềm chuyên về bán hàng.

Bạn đang sử dụng đồng thời hệ thống KiotViet và hệ thống Getfly và muốn đồng bộ dữ liệu khách hàng và đơn hàng từ KiotViet về hệ thống Getfly, bạn hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn kết nối này.

Lưu ý: Kiot Việt có 3 loại ngành hàng là Bán lẻ (retail), Booking (salon,spa,..) và Fnb. Kết nối tích hợp giữa Kiot Việt và Getfly hiện tại mới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc ngành hàng Bán lẻ (retail). 

II. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

1. Đăng nhập quản lý Kiotviet bằng tài khoản có quyền admin

Từ menu Thiết lập chọn Thiết lập cửa hàng

Chọn Thiết lập kết nối API

2. Tạo các thông số để cấu hình trên KiotViet

- Tên kết nối: nhập giống địa chỉ gian hàng Kiotviet (ví dụ link kiotviet bạn đang sử dụng là https://datta.kiotviet.vn thì Tên kết nối cũng nhập "datta")

- Bạn lưu ý nhớ tích chọn vào mục "Cho phép truy xuất thông tin khách hàng, hóa đơn, đặt hàng từ gian hàng của bạn." thì các thông tin từ kiotviet mới đổ về Getfly.

Ấn Tạo mã để sinh ra Mã bảo mật ->  Tích chọn Hoạt động -> Sau đó ấn Lưu

3. Đăng nhập Getfly CRM 6.0 với tài khoản có quyền admin cài đặt hệ thống

Truy cập Cài đặt → Tích hợp → Tích hợp phần mềm khác → chọn Kiot Việt


Copy các thông số tương ứng từ đã tạo từ KiotViet qua CRM rồi ấn kết nối
 


- Tên cửa hàng : Tên kết nối KiotViet

- Mã bảo mật : trên KiotViet

- Clientld : trên KiotViet

Sau khi click kết nối, bạn chọn các trạng thái đơn muốn đổ về Getfly, click chọn tiếp Đăng ký Webhook tạo khách hàng và Đăng ký webhook tạo đơn hàng.

III. THÔNG TIN KẾT NỐI GIỮA GETFLY VÀ KIOT VIỆT

1. Tích chọn Webhook Khách hàng:

Tạo mới khách hàng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng trên Kiot Việt sẽ tạo mới khách hàng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng trên Getfly, các thông tin bao gồm:

- Tên khách hàng

- Địa chỉ

- Email

- Số điện thoại

- Giới tính

- Sinh nhật

- Mô tả

- Nguồn khách hàng

- Nhóm khách hàng

- Các trường thông tin trong khách hàng có sự tương đồng giữa Getfly và Kiot Việt.

2. Tích chọn Webhook Đơn hàng:

Tạo mới đơn hàng trên kiot việt sẽ đẩy về Getfly, thông tin đẩy về bao gồm:

- Mã sản phẩm

- Tên sản phẩm

- Tên khách hàng

- Số lượng

- Đơn giá

- Chiết khấu

- Thành tiền

3. Không bật Webhook Khách hàng ( áp dụng trong trường hợp muốn ghi nhận người thực hiện đơn hàng là người phụ trách khách hàng)

- Không bật Webhook Khách hàng: Khi tạo mới/ chỉnh sửa khách hàng trên Kiot việt sẽ không đẩy thông tin về Getfly.

- Khi tạo mới đơn hàng trên Kiot Việt, nếu trong thông tin truyền sang có thông tin khách hàng (khách hàng đã tạo trước đó trên Kiot Việt nhưng chưa có trên Getfly hoặc tạo mới khách hàng tại đây) thì sẽ tạo mới thông tin khách hàng trên Getfly và ghi nhận người phụ trách khách hàng.

4 Lưu ý: 

- Đối với hành động cập nhật/ thêm mới khách hàng từ Kiot Việt: 

       + Khi về Getfly nếu không trùng email hoặc số điện thoại (chỉ check trùng với tệp khách hàng Đang sử dụng trên Getfly): sẽ tạo mới khách hàng tương ứng với đầy đủ thông tin như bên phía Kiot Việt (bao gồm cả Nguồn khách hàng và Nhóm khách hàng)

       + Khi về Getfly đã trùng thông tin email hoặc số điện thoại: Cập nhật thông tin khách hàng trên Getfly trừ thông tin Nguồn khách hàng và Nhóm khách hàng (dù khách hàng đó trên Getfly đã có nguồn hoặc nhóm hay chưa).

- Khi thêm  mới khách hàng từ Kiot Việt về Getfly có thể ghi nhận đồng thời nhiều nhóm khách hàng (Check trùng nhóm khách hàng, nếu chưa có nhóm trên Getfly sẽ tự sinh ra). Trường hợp khách hàng thuộc quá nhiều nhóm trên Kiot Việt thì khi truyền về Getfly có khả năng sẽ bị giới hạn và bị ngắt kết nối.

- Khi có webhook chỉnh sửa thông tin khách hàng, có một số trường thông tin không tương đồng giữa Kiot Việt và Getfly sẽ không thể cập nhật được bên Getfly. Ví dụ: Mã khách hàng, Phường xã, Loại khách hàng, Facebook, Mã số thuế, Các trường customfield bên Kiot Việt không tương đồng với Getfly,…

- Trường hợp lên đơn hàng trên Kiot Việt với khách hàng cũ nhưng có chỉnh sửa thông tin khách hàng tại màn hình đơn hàng thì cũng tính là thao tác chỉnh sửa thông tin khách hàng và truyền về Getfly để cập nhật khách hàng bên Getfly.

- Nếu người thực hiện đơn hàng không phải là Admin Kiot Việt thì sẽ ghi nhận được người phụ trách khách hàng = người thực hiện đơn hàng.

- Nếu người thực hiện đơn hàng là Admin Kiot Việt thì sẽ không ghi nhận người phụ trách khách hàng và cũng không ghi nhận người thực hiện đơn hàng

- Nếu trong thông tin đơn hàng truyền sang không có thông tin khách hàng -> không tạo mới khách hàng (Khách lẻ).

- Khi thông tin khách hàng trong đơn hàng được đẩy về từ Kiot Việt, nếu khách hàng đã có trên Getfly (số điện thoại, email bị trùng) thì sẽ không tạo ra khách mới mà thông tin đơn hàng sẽ tự động link vào khách hàng cũ.

- Trường hợp có nhiều khách hàng trùng email hoặc số điện thoại trên Getfly, hệ thống sẽ lấy thông tin của khách hàng được tạo trước.

- Trường hợp khách hàng trên Kiot trùng số điện thoại với 1 khách hàng A trên Getfly, trùng email với 1 Khách hàng B trên Getfly, hệ thống sẽ ưu tiên check email trước để lấy thông tin khách hàng.

- Trường hợp trên Kiot Việt lưu từ 2 số điện thoại (email) trở lên trên cùng 1 trường thông tin số điện thoại (email) thì khi đẩy về Getfly sẽ không tự động tách thành các liên hệ khác nhau mà sẽ gộp chung 1 trường. Bạn cần lưu ý sửa lại thành 2 liên hệ trên Getfly.

- Getfly chỉ ghi nhận đúng số điện thoại với số 0 ở đầu, nếu dữ liệu truyền về không có sẽ mặc định thêm số 0.

- Getfly sẽ chỉ nhận được các đơn hàng được tạo trên Kiot việt với dạng "hóa đơn".

- Marketing Automation trên Getfly có áp dụng cho hành động thêm mới khách hàng, chỉnh sửa khách hàng, thêm mới đơn hàng đổ về từ Kiot Việt.

- Thông tin người phụ trách Khách hàng: KH được tạo mới ở đơn hàng thì người thực hiện đơn hàng sẽ là người phụ trách khách hàng đó, còn nếu KH ko tạo từ đơn hàng sẽ ko có người phụ trách (do hệ thống Kiot việt không có định nghĩa liên quan đến người phụ trách khách hàng như trên Getfly) => chỉ áp dụng TH không bật webhook khách hàng

- Tài khoản nhân viên trên Kiotviet khi tạo đơn hàng sẽ đẩy về thông tin người thực hiện đơn hàng trên Getfly theo tên hiển thị tài khoản Getfly và số điện thoại của tài khoản trên kiotviet phải trùng với số điện thoại trong thông tin tài khoản Getfly.

 

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Cao Ngọc Yến

0/5 (0 lượt)