Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

Kho

267 lượt xem

2021-10-20 14:56:44

Công thức tính lợi nhuận đơn hàng:


- Trường hợp khách hàng có sử dụng module Kho:

+ Lợi nhuận đơn hàng = Số lượng x Giá bán - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu đơn hàng + Chi phí lắp đặt (nếu có) - Số lượng x Giá vốn xuất kho (tương ứng với sản phẩm Xuất kho tính cả sản phẩm quà tặng) - Số lượng x Giá nhập tương ứng với sản phẩm dịch vụ được điền trong chi tiết đơn hàng (áp dụng với đơn hàng có chứa sản phẩm dịch vụ).

+ Trường hợp đơn hàng có sản phẩm dịch vụ mà không mở ô giá nhập thì giá nhập của sản phẩm dịch vụ được tính mặc định = 0.


- Trường hợp khách hàng không dùng module kho và mở cột giá nhập trên đơn hàng:

+ Lợi nhuân đơn hàng = Số lượng x Giá bán - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu đơn hàng + Chi phí lắp đặt (nếu có) - Số lượng x Giá nhập (Giá nhập tương ứng với sản phẩm được điền trong chi tiết đơn hàng đó).

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Lê Ngọc Mai

5/5 (1 lượt)