Công thức tính lợi nhuận đơn hàng

Kho

45 lượt xem

20/10/2021

Công thức tính lợi nhuận đơn hàng:


- Trường hợp khách hàng có sử dụng module Kho:

+ Lợi nhuận đơn hàng = Số lượng x Giá bán - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu đơn hàng + Chi phí lắp đặt (nếu có) - Số lượng x Giá vốn xuất kho (tương ứng với sản phẩm Xuất kho tính cả sản phẩm quà tặng) - Số lượng x Giá nhập tương ứng với sản phẩm dịch vụ được điền trong chi tiết đơn hàng (áp dụng với đơn hàng có chứa sản phẩm dịch vụ).

+ Trường hợp đơn hàng có sản phẩm dịch vụ mà không mở ô giá nhập thì giá nhập của sản phẩm dịch vụ được tính mặc định = 0.


- Trường hợp khách hàng không dùng module kho và mở cột giá nhập trên đơn hàng:

+ Lợi nhuân đơn hàng = Số lượng x Giá bán - Chiết khấu sản phẩm - Chiết khấu đơn hàng + Chi phí lắp đặt (nếu có) - Số lượng x Giá nhập (Giá nhập tương ứng với sản phẩm được điền trong chi tiết đơn hàng đó).

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Lê Ngọc Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan