Danh sách các dịch vụ email có thể cấu hình vào hệ thống Getfly

Đào tạo mindset

278 lượt xem

30/10/2019

- Các dịch vụ email có hỗ trợ địa chỉ máy chủ SMTP đều có thể cấu hình vào hệ thống Getfly để gửi mail

- Các dịch vụ mail phổ  biến các đơn vị thường dùng :

+ Mail Gun

+ Mail Sendgrid

+ Mail Amazon

+ Gmail

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan