Danh mục: Marketing - Email

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Marketing - Email

19/01/2018

Xóa Templates

Nếu bạn là người tạo ra Templates thì bạn mới có quyền xóa, và nút xóa Templates sẽ ở chính giữa mẫu , như hình vẽ phía dưới 

Bài viết nhiều bình luận