Nếu khách hàng do sale A phụ trách đăng ký vào chiến dịch, sale B đăng ký cơ hội đó thì nó có chuyển người phụ trách khách hàng không?


Khi đã có người phụ trách khách hàng thì sẽ không tự chuyển  người phụ trách, hệ thống sẽ có thông báo: "Khách hàng này đã có người phụ trách"

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận